Llywodraethwyr yr Ysgol.

Cadeirydd: Mr Barry Jones, 2 Uwch Menai, Saron *

Clerc: Ms C.W.Thomas, Ysgol Felinwnda

Aelodau’r Corff:

Miss C W Thomas, Ysgol Felinwnda

Mrs Sioned Griffith-Jones *

Mrs Elen Jones

Mr Neil Wynne Thomas, Ysgol Felinwnda

Mr Medwyn Ellis *

Mr Aeron Jones

Mr Elfyn Thomas

Mr T. Ellis

Mr R. Griiffiths

Mrs Bethan Davies, Ysgol Felinwnda

Roedd yn arfer bod yn ofynnol i gyrff llywodraethu ysgolion gynnal cyfarfod blynyddol gyda rhieni. Cafodd y gofyniad hwnnw ei ddileu gan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (y Ddeddf). Yn lle hynny, cyflwynwyd trefniadau newydd fel y bo modd i rieni ofyn am hyd at 3 chyfarfod gyda chorff llywodraethu mewn unrhyw flwyddyn ysgol, i drafod materion sy’n peri pryder iddyn nhw.

Gellir cael copi o’r camau i’w gymeryd i drefnu hyn yn yr ysgol.

(Mae gan y rhieni gynrychiolwyr ar y corff llywodraethwyr ac fe’i dynodir â *)

Trefn Gwyno

Mae’r Awdurdod Addysg Leol, yn unol â gofynion yr Llywodraeth Cynulliad Cymru dan Adran 29 o Ddeddf Addysg 2002, wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion am y modd y mae cyrff llywodraethu’r ysgolion a’r Awdurdod Addysg yn gweithredu mewn perthynas â chwricwlwm ysgol a materion eraill cysylltiedig. Mae’r drefn hon wedi ei hamlinellu mewn dogfen bwrpasol yn y Gymraeg a’r Saesneg sydd ar gael yn yr ysgol. Darp¬erir copi’n rhad ac am ddim, yn ôl y gofyn, i unrhyw rieni sy’n dymuno gwneud cwyn dan y trefniadau hyn, a gall yr Awdurdod ddarpa¬ru copi mewn iaith heblaw’r Gymraeg a’r Saesneg os bydd hynny’n angenrheidiol.

Dulliau gweithredu generig tri cham

Mae’r corff llywodraethu yn dilyn argymhelliad Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi sefydlu dull gweithredu tri cham fel a ganlyn:

Cam 1 – gwneir cwyn i’r derbynnydd cyntaf o fewn yr ysgol (ac fe’i datrysir ganddo/i).

Cam 2 – cyfeirir y mater i’r pennaeth i ymchwilio iddo, penderfynu arno a’i ddatrys

Cam 3 – cyfeirir y mater i’r corff llywodraethu drwy llythyr ysgrifennedig i’r cadeirydd i ymchwilio iddo, penderfynu arno a’i ddatrys (Bydd y Corff Llywodraethu’n disgwyl bod y ddau gam blaenorol wedi ei gyflawni cyn cyflwyno’r gwyn yn ffurfiol)