Disgwyddiaddau’r Tymor.

Croeso cynnes yn ol ar ol gwyliau’r Haf, gan obeithio fod pawb wedi cael gwyliau braf! Dymunaf hefyd gymeryd y cyfle i groesawu rhieni newydd yr ysgol, gan edrych ymlaen i greu cysylltiad clos a hwy fel sydd wedi cael ei chreu gyda rhieni presennol yr ysgol.

Isod, fel ar ddechrau pob tymor, nodaf rhai o brif ddigwyddiadau y tymor. Bydd manylion pellach i ddod am y digwyddiadau yn nes at yr amser.

Miss Carys Thomas

Gwersi Nofio

13/9/18 – Bydd y disgyblion yn cael gwersi nofio (blynyddoedd dosbarth, 1, 2, 3&4 hyd hanner tymor a blynyddoedd dosbarth, 1, 2, 5&6 ar ol hanner tymor hyd y Nadolig) bob pnawn Iau. Cost y bws fel yr arfer fydd £2 y plentyn ogydd.

SYLWER NI FYDD GWERSI NOFIO YN DECHRAU HYD NES HYDREF 4 GAN FOD Y PWLL NOFIO AR CAU.

Bydd gweddill y plant yn cael gwersi ymarfer corff yn y Ganolfan bob pnawn Iau. Bydd hyn yn digwydd yn wythnosol a disgwylir i’r plant wisgo dillad addas ar gyfer y weithgaredd.  

14/9/18 – Bob pnawn Gwener byddwn yn mynd mewn bws i ysgol Llandwrog i gael gwersi canu/perfformio/cyfansoddi ar y cyd. Bydd y bws yn dod a ni yn ol erbyn 2:45.

19/9/18 – Cyfarfod cyntaf y flwyddyn o’r Gymdeithas Rhieni ag Athrawon yn y Ganolfan am 3:30.

2/10/18 – Bydd Clwb Ar Ol Ysgol/Urdd yn ail ddechrau i blant blynyddoedd derbyn i chwech. Tan gwyliau hanner tymor bydd plant dosbarth Miss Thomas yn cael cyfnod coginio a gwneud amrywiol weithgareddau. Bydd plant dosbarth Mr Thomas yn cael seshiynnau chwaraeon amrywiol. Cewch fanylion seshiynnau ar ol hanner tymor  yn nes at yr amser. 

3/10/18 – Clwb Ffilm yn dechrau ar ol ysgol ar gyfer disgyblion blynyddoedd 2-6

22/10/18 – Pnawn/Noson Rhieni yn yr ysgol.

25/10/18 – Gwasanaeth Diolchgarwch Yr Ysgol.

23/11/18 – Diwrnod HMS, dim ysgol i blant

3/12/18 – Disgyblion dosbarth Mr Thomas yn mynd i Pontio i weld Panto

17/12/18 – Cyngerdd Nadolig yn cael ei berfformio i Glwb Y Felin am 2y.h

17/12/18 – Cyngerdd Nadolig i rieni a ffrindiau yn cael ei gynnal yn y Ganolfan  am 6y.h

18/12/18 – Cinio Nadolig i’r plant yn yr ysgol.

19/12/18 – Disgyblion dosbarth Miss Thomas yn mynd i Pontio i weld Sioe

20/12/18 – Parti Nadolig i’r plant gyda ymweliad gan Sion Corn.

Fel arfer, bydd dyddiadau a digwyddiadau eraill yn codi yn ystod y tymor, ond byddwch yn siwr o gael gwybod gennyf mewn da bryd!! Gobeithio y bydd y wybodaeth uchod o fudd i chi.