Croeso i Gwefan Ysgol Gynradd Felinwnda

Ysgol fechan wledig yw Ysgol Felinwnda, yn ysgol hapus a chyfeillgar gyda’r plant yn chwarae rôl bwysig yn y trefniadau dyddiol. Caiff pob plentyn gyfle i ddatblygu yn ôl ei allu, a’r cymorth gorau all yr athrawon roi.

Rhannir yr ysgol yn ddau ddosbarth, blynyddoedd meithrin, derbyn, un a dau gyda Miss. Thomas, a blynyddoedd tri, pedwar, pump a chwech gyda Mr Thomas. Nid yw’r rhaniad yma yn gaeth oherwydd bydd y staff yn newid dosbarthiadau er mwyn gwneud y mwyaf o gryfderau’r athrawon ac fel bod y plant yn cael yr addysg orau bosibl.

Cred yr ysgol fod rhan y rhieni yn natblygiad y plentyn yn hanfodol, ac o’r herwydd, mabwysiadwyd cynllun drws agored yma, ble mae’r rhieni yn gallu dod i’r ysgol ar unrhyw adeg, gan wneud trefniant o flaen llaw, i ddod i drafod eu plant.

“Ysgol i deulu” oedd disgrifiad un rhiant o ysgol Felinwnda, a dyma yn union yw nod ac amcan y staff a’r llywodraethwyr, sef lle mae’r plant yn teimlo’n saff a sicr ac felly yn ffynnu.